Z zawodu programista i finansista.

Złoty absolwent Politech­niki Gdańskiej na kierunku finanse i bankowość. Dyplomy licencjata na kierunkach zarządzanie oraz w kolejnym roku rachunkowość obronione w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkows­kie­go w Gdyni, gdzie prowadzi zajęcia z tematyki zarzą­dza­nia finansami przedsiębiorstw oraz modelowania prognoz ich upadłości.

Od prawie ćwierćwiecza związany zawodowo z tworzeniem oprogramo­wania, z czego ostatnich piętnaście poświęcone tworzeniu narzędzi dla branży ban­kowo-finansowej. Od 2011 r. zaangażowany w rozwój zwrotnych instrumentów finansowych ze środ­ków unijnych w Polsce. Wieloletni pra­cownik Banku Gos­po­darstwa Krajo­wego związany z De­par­tamentem Instrumentów Finanso­wych oraz Depar­ta­men­tem Rozwoju Systemów. W ostatnich latach wspierał rozwój woje­wódz­twa pomorskiego jako etatowy pracow­nik Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Autor i jedyny programista Systemu Obsługi Pośredników (SOP), a także autor i główny pro­gra­mista Programu do Obsługi Instrumentów Finansowych (POIF) wykorzystywanych do dzisiaj przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Autor koncepcji Standardowego Modelu Sprawozdaw­cze­go – nowoczesnego i prostego rozwiązania rozbudowanych problemów sprawozdawczych re­gio­nalnych funduszy rozwoju.

Fascynat ekologii, zielonego transportu zbiorowego oraz historii powszechnej. Prywatnie ojciec 6-cio letniego Ignacego.

Pozostali prelegenci